FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Czy osoby zaangażowane w projekcie mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania do zarządu? Czy taki wydatek będzie kwalifikowalny? Czy w takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie procedury wyboru zarządu zgodnie z zasadą konkurencyjności ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w poddziałaniu 1.1.2 POPW, wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych w realizację projektu jest kosztem kwalifikowanym. 

Odnośnie podstawy wynagradzania członków zarządu i poruszonej kwestii wypłaty wynagrodzenia na podstawie aktu powołania do zarządu należy zauważyć, że zgodnie z zapisami rozdziału 16.6, pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020   „wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz z Kodeksem cywilnym", co oznacza, że wynagrodzenie wypłacane na podstawie aktu powołania do zarządu, które wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych i jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji, oznacza brak kwalifikowalności wynagrodzenia ustanowionego na takiej podstawie.  

Tym samym, aby wynagrodzenie członka zarządu było wydatkiem kwalifikowanym w projekcie, poza powołaniem do pełnienia funkcji członka zarządu niezbędne jest nawiązanie  jednej z form współpracy określonych w rozdziale 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

1) stosunku pracy

2) stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania.

Mając na uwadze, że w poddziałaniu 1.1.2 POPW realizowane są projekty spółek, które powstały w programie inkubacji w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, zasadne jest zaangażowanie zarządu spółki w realizację projektu oraz dalsze rozwijanie innowacyjnego produktu.