FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu można nabyć samochód osobowy typu kombi, który będzie w całości wykorzystywany na cele projektu (planowane do świadczenia usługi mają charakter mobilny i transportu sprzętu na duże odległości)?

Odpowiedź

Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, wskazanych w  §5 ust. 5 Regulaminu Konkursu zakup środków trwałych jest kwalifikowalny do wsparcia z wyłączeniem nabycia nieruchomości.

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, tj. przewidziane w katalogu wydatków dla poddziałania, uzasadnione i racjonalne zarówno w odniesieniu do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu, jak i do celów określonych dla poddziałania. Działania zaplanowane w ramach projektu powinny być adekwatne do skali i rodzaju działalności Wnioskodawcy.

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż wydatki muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją poddziałań uznanych za kwalifikowane w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.

Zatem wydatek na zakup samochodu będzie uznany za kwalifikowany, jeśli zostanie uzasadniony i wykazywać będzie adekwatność do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu możliwa jest korekta wydatków kwalifikowanych projektu na etapie jego oceny merytorycznej. Rekomendacja KOP wskazująca na zasadność korekty powyżej progu 25% wydatków kwalifikowalnych lub brak zgody wnioskodawcy na dokonanie zaproponowanej przez KOP korekty poniżej 25% wydatków kwalifikowanych oznacza niespełnienie kryterium „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione”.