FAQ

Wpis
Opublikowano 22.03.2017

Pytanie

W Załącznikach do Regulaminu Konkursu 1.1.2 POPW uwzględniona została lista dokumentów do umowy. Wśród nich jest punkt 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie zewnętrznych źródeł finansowania projektu (np. wyciąg bankowy), które nie zostały dostarczone wraz z wnioskiem o dofinansowanie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Czy wystarczy tutaj przedstawić umowy pożyczki od udziałowców? Czy umowa pożyczki powinna być poświadczona notarialnie? Jakie dokumenty świadczą o wkładzie własnym Wnioskodawcy do 1.1.2 ?

Odpowiedź

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie do poddziałania 1.1.2 PO PW, Wnioskodawca jedynie deklaruje posiadane środki w ramach wymaganego wkładu własnego. Jeśli dysponuje już wtedy np. promesą kredytową lub umową pożyczki, może dołączyć je do dokumentacji projektu.

Niemniej jednak dopiero przed zawarciem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających finansowanie wkładu własnego. Dokumentacją potwierdzającą fakt posiadania deklarowanego wkładu własnego może być np.: wyciąg bankowy, umowa pożyczki, umowa kredytowa, finansowanie inwestora kapitałowego. Umowa pożyczki nie musi być poświadczona notarialnie.

W momencie zawierania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca nie musi posiadać wkładu własnego na koncie w pełnej, wymaganej wysokości. Zgodnie z "Listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie", stanowiącą załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu, na etapie zawierania umowy o dofinansowanie wymagane jest złożenie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie zewnętrznych źródeł finansowania projektu (np. wyciąg bankowy). Jeżeli Wnioskodawca wskazał w pkt. XI wniosku: "Źródła finansowania wydatków" środki prywatne w postaci np. kredytu, wtedy na etapie zawierania umowy powinien przedłożyć kopię stosownej umowy kredytu/pożyczki.