29 maja 2018 r. wystartował nabór wniosków w konkursie Wdrażanie innowacji przez MŚP*. W puli jest 150 mln zł.

Z dofinansowania w wys. nawet 7 mln zł będą mogli skorzystać przedsiębiorcy realizujący projekty w makroregionie Polski Wschodniej, będące w fazie inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Firma wnioskująca o dotację musi (od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które skupia minimum 5 przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących przy tworzeniu komplementarnych produktów. Kooperatywa musi funkcjonować przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku, a w jej skład muszą wchodzić członkowie z dwóch lub więcej województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej. Działalność kooperatywy powinna być koordynowana przez podmiot, który posiada siedzibę na terytorium Polski.

Z puli konkursowej 100 mln zł jest przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych w miastach średnich** Polski Wschodniej. Wnioski można składać do 31 lipca 2018 r.

Dokumentacja

*poddziałanie 1.3.1programu Polska Wschodnia

**Lista miast jest dostępna w dokumentacji konkursowej