Od 8 listopada 2018 r. konsorcja firm będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów. PARP przeznaczyła 300 mln zł na konkurs w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wnioski mogą dotyczyć projektów, w których łączna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi co najmniej 7 mln zł.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Wnioski będzie można składać do 10 stycznia 2019 r.