Dokumentacja konkursowa dla poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów programu Polska Wschodnia 2014 - 2020 została zaktualizowana. Zmiany obejmują:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie:

  • w pkt IX – Harmonogram rzeczowo – finansowy – dodano Zadanie 3 – Koszty pośrednie,
  • w tabeli Zakres finansowy dostosowano treść do nazewnictwa wynikającego z Generatora wniosków o dofinansowanie,
  • w tabeli Wydatki rozliczane ryczałtowo dodano kol. Kategoria kosztów oraz usunięto kol. W tym VAT,
  • w pkt. X – Zestawienie finansowe ogółem dodano wiersz W tym VAT (uwaga: oczekiwana wartość wynosi 0,00 zł).

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - dostosowano właściwą treść do zmodyfikowanego wzoru wniosku oraz dodatkowo doprecyzowano zapisy w:

  • części XIII wniosku – Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu - Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do pełnienia roli Animatora Platformy startowej (str. 26-27) oraz Zasoby    Partnerów niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw (str. 29) – doprecyzowano zapisy dot. zasobów kadrowych zaangażowanych w realizację projektu,
  • części XIII wniosku - Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw (str. 27) oraz Zasoby Partnerów niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw (str. 30) – doprecyzowano zapisy dot. przygotowania załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie Rozszerzony plan finansowy projektu.

3. Załącznik Rozszerzony Plan finansowy projektu – uzupełniono tabelę o nowe kolumny dedykowane rodzajom wydatków.

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Dokumentacja