W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Polska Wschodnia jest 6 nowych konkursów na kwotę minimum 825 mln zł. Opublikowany harmonogram (obowiązuje od 26 listopada br.) zawiera również konkursy ogłoszone w 2018 r., których termin zakończenia przypada w roku 2019.

W przyszłym roku na przedsiębiorców czekają nowe, korzystniejsze kryteria i warunki przyznawania dofinansowania. 

Między innymi zwiększy się zakres wsparcia dla firm, które będą chciały rozwinąć swoją działalność na zagranicznych rynkach (Internacjonalizacja MŚP). Za pozyskane środki firmy będą mogły teraz kupić również drobne środki trwałe, czyli np. komputery oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki międzynarodowe. 

Zmiany czekają również na konsorcja MŚP, które będą chciały zainwestować w stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego, czyli oferty kilku firm połączonej jedną marką (Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP). Zyskają przedsiębiorcy, chcący zainwestować w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. 

2019 rok to kolejne zaproszenie po dotacje dla firm, chcących wprowadzić innowacje związane z wykorzystaniem wzornictwa. Zarówno dla tych, które po raz pierwszy skorzystają z dotacji na innowacje wzornicze, jak również dla tych, które będą kontynuowały wsparcie, po pomyślnie zakończonym I etapie działania (Wzór na konkurencję). Zaplanowano również nabór wniosków w konkursie dla inwestycji związanych z wprowadzeniem innowacji produktowych (Wdrażanie innowacji przez MŚP).

W przyszłym roku młode firmy będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

Harmonogram naborów dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia