Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmianę do dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW.

Zmieniony został § 15 i § 25 ust. 2 pkt 1 w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu. Zmiana ma na celu uregulowanie odpowiedzialności za realizacje projektu na poziomie konsorcjantów realizujących projekt wraz z Liderem konsorcjum i otrzymujących wsparcie w ramach umowy o dofinansowanie.

Wprowadzona zmiana jest zgodna z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431, z późn. zm.), tj. nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana obowiązuje od dnia jej publikacji.

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem.