Utworzono: 27 lutego 2018

W odpowiedzi na potrzeby beneficjentów identyfikowane w trakcie weryfikacji Rejestru ryzyk w projektach POPW  (Rejestr) przekazanych w 2017 r. do PARP, wprowadzono aktualizację Rejestru i zmodyfikowano jego wzór.

więcej

Utworzono: 27 stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy aktualizacji dokumentu pn. Rejestr ryzyk w projektach POPW, będącej odpowiedzią na potrzeby Beneficjentów zidentyfikowane w trakcie weryfikacji rejestrów przekazanych w 2016 r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

Utworzono: 28 września 2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Beneficjenci Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 są zobowiązani do prowadzenia zarządzania ryzykiem w Projektach przez siebie realizowanych oraz przekazywania do PARP dokumentu pn. Rejestr ryzyk w projektach POPW. Obowiązek ten wynika z dokumentu programowego pn. System kontroli w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

więcej