Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 1.1.2 PO PW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 4 do 10 kwietnia 2016 r. do godz. 16.30.
Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).

Informujemy, że dokument pn. „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący PO PW.

Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji to 29 kwietnia 2016 r. Zestawienie uwag będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania.