W Regulaminie konkursu nr 3/2018 w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 uległy zmianie kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.