Utworzono: 28 kwietnia 2017

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:

- wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych?

Czy w ramach tego wydatku możemy wynająć firmę, która wskaże nam firmy na rynku zagranicznym, do których potencjalnie możemy kierować nasze usługi?

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2017

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:

- przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny?

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2017

Czy koszt budowy struktur dystrybucyjnych oraz koszt pozyskania partnerów handlowych (spotkania, wyjazdy, umowy) na danym rynku stanowi koszt kwalifikowalny?

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2017

Wnioskodawca planuje realizację projektu od lipca 2017 do końca roku 2018. W czasie realizacji projektu zaplanował m.in. udział w targach i kilku misjach gospodarczych celem pozyskania kontrahentów zagranicznych i rozpoczęcia sprzedaży produktu na rynku docelowym. Podczas misji gospodarczych planowane są spotkania z potencjalnymi kontrahentami, podczas których może dojść do podpisania umów, a tym samym rozpoczęcie sprzedaży dla kontrahenta na danym rynku docelowym. Czy moment rozpoczęcia sprzedaży ma jakieś znaczenie dla dalszej realizacji projektu?

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2017

Pytanie dotyczy kryterium: "Wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych." Co należy rozumieć pod pojęciem "zamknięty rok obrotowy" - zakończenie roku kalendarzowego czy datę złożenia sprawozdania finansowego? Wniosek planujemy złożyć w maju 2017 r., a sprawozdanie finansowe za 2016 r. (rok obrotowy=rok kalendarzowy) zostanie złożone prawdopodobnie dopiero w czerwcu 2017 r. (obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego do końca czerwca). Czy w takim przypadku dla ww. kryterium oceniane będą wskaźniki EBITDA z lat 2014 i 2015 czy też z lat 2015 i 2016?

 

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2017

Czym różnią się wydatki w kategorii 2) Koszty doradztwa w odniesieniu do stron internetowych i aplikacji mobilnych od wydatków w kategorii 4) w odniesieniu do projektowania systemów oraz narzędzi informatycznych?

więcej

Utworzono: 28 kwietnia 2017

Jakie przykładowe wydatki zawierają się w kategorii usług doradczych w odniesieniu do „stron internetowych oraz aplikacji mobilnych”. Czy opracowanie np. projektu funkcjonalnego (technicznego) aplikacji mobilnej jest kwalifikowane, czy też doradztwo w tym zakresie obejmuje jedynie stworzenie np. projektu warstwy graficznej?

więcej