Utworzono: 16 grudnia 2016

Czy założenie mające odzwierciedlenie w umowie konsorcjum dotyczące tego, że lider zajmuje się realizacją całego przedsięwzięcia tzn. zakupi środki trwałe, zrealizuje wszystkie zadania (za środki własne oraz wniesione do niego przez pozostały konsorcjantów wartości zgodnej z zapisami konkursu), a następnie udostępni te środki trwałe pozostałym konsorcjantom w celu budowania przez nich wspólnego produktu sieciowego będzie prawidłowe? Lider będzie jedynym podmiotem fakturującym klienta końcowego natomiast pozostali konsorcjanci będą fakturować jego -Lidera za swoją część wytworzonego produktu sieciowego.

więcej

Utworzono: 16 grudnia 2016

Czy w świetle umowy o dofinansowanie projektu, członek konsorcjum (nie będący Liderem konsorcjum) ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy oraz realizację całości projektu przez innych członków konsorcjum? Przykładowo, czy w świetle umowy o dofinansowanie projektu istnieje możliwość, w której jeden członek konsorcjum, w wyniku zaniedbań bądź zaniechań innego członka konsorcjum, będzie zobowiązany do zwrotu kwoty wyższej niż kwota otrzymanego przez niego dofinansowania?

więcej

Utworzono: 16 grudnia 2016

Czy możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości której przebudowa/remont ma być sfinansowana z programu 1.3.2 tworzenie produktów sieciowych i ma być jedną z głównych atrakcji produktu sieciowego? zabezpieczenie o którym mowa to zabezpieczenie banku dla kredytu stanowiącego wkład własny potencjalnego konsorcjanta. Czy PARP jako IP - strona ewentualnej umowy dokonuje zabezpieczenia na hipotece nieruchomości której przebudowa/remont ma być sfinansowana z programu 1.3.2 tworzenie produktów sieciowych. Czy też PARP w jakikolwiek inny sposób wymaga, żeby nieruchomość "korzystająca"(opisana w pytaniu 1) była wolna od zabezpieczeń i miała tzw. "czystą" hipotekę?

więcej

Utworzono: 16 grudnia 2016

Czy w sytuacji kiedy w ramach kosztów kwalifikowanych zaplanuje się remont/modernizację nieruchomości, które na chwilę obecną nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót, a kolejno dopiero po ich wykonaniu (robót) pod nadzorem rzeczoznawcy/biegłego zostanie przeprowadzona procedura sposobu zmiany użytkowania obiektów będących już własnością konsorcjum (nabytych w ramach projektu) będzie można uznać, że wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu.

więcej

Utworzono: 16 grudnia 2016

Czy stowarzyszenie rejestrowe prowadzące działalność gospodarczą może być członkiem konsorcjum?

więcej

Utworzono: 16 grudnia 2016

Jeden z naszych konsorcjantów posiada kasyno, drugi, w ramach projektu, zamierza wybudować nieopodal kasyna strzelnicę, a kolejny obecnie zajmuje się pochówkami, ale w ramach projektu dodatkowo zamierza uruchomić w ramach projektu innowacyjną usługę zamrażania ciał. Czy w ramach łańcucha dostaw możliwe jest utworzenie pakietu, który zakładałby grzebanie/zamrażanie ciał klientów korzystających uprzednio ze strzelnicy, a jeszcze wcześniej z kasyna? Projekt zamierzamy przedłożyć w ramach inteligentnej specjalizacji: Medycyna i zdrowie.

więcej

Utworzono: 16 grudnia 2016

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do Instytucji Pośredniczącej w terminie do dnia ...(termin nie późniejszy niż 3 miesiące od dnia podpisania Umowy) dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu. Proszę o interpretację powyższego zapisu w kontekście konieczności zabezpieczenia środków finansowych przez członków konsorcjum w postaci promesy warunkowej. W trakcie pierwszego naboru wniosków kwestią newralgiczną, powodującą odrzucenie wniosku na etapie panelu eksperckiego było uznanie promesy warunkowej (warunkowanej podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu) za dokument niewystarczająco wiarygodny w kontekście zabezpieczenia finansowego. Podczas wielokrotnych konsultacji z PARP podtrzymywano to stanowisko w trakcie trwającego naboru. W rezultacie, konsorcjum zostało zmuszone do zaprzestania prac nad projektem ze względu na niemożliwe w wyznaczonym terminie uzyskanie promesy bezwarunkowej. Zmiana powyższych zapisów, umożliwiająca dostarczenie dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu do 3 miesięcy od podpisania umowy implikuje jednak możliwość zastosowania promesy warunkowej - promesy znacznie łatwiejszej do uzyskania. Czy w związku ze znaczącą zmianą warunków udziału w konkursie na 2 dni przed zakończeniem naboru, przewidują Państwo możliwość jego wydłużenia?

więcej