Utworzono: 22 grudnia 2017

W kryteriach działanie 1.3.2 znajdują się kryteria odnoszące się do regionalnej specjalizacji "Wskazany we wniosku przedmiot projektu wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej". Przedmiotem projektu jest montaż z komponentów zakupionych od firm zewnętrznych (Chiny), a następnie sprzedaż skuterów elektrycznych które będą produktem sieciowym. Ich kluczową przewagą konkurencyjną będą zaawansowane funkcje informatyczne oraz integracja z urządzeniami mobilnymi. Będzie to jeden z głównych wyróżników rynkowych. Kluczowe funkcjonalności: funkcje kontroli rodzicielskiej (śledzenie trasy przejazdu, autolokalizacja, powiadamianie o wypadku kierowcy skutera), sterowanie oświetleniem LED skutera, przypomnienie o przeglądzie/ubezpieczeniu skutera, informacja o zasięgu skutera, diagnostyka usterek. Zatem w tym przypadku należy ww. funkcjonalności traktować jako integralne elementy skutera, które znacząco podwyższają jego funkcjonalność i atrakcyjność dla nabywców. W odniesieniu do tego proszę o informację, czy w takiej sytuacji spełnione zostanie kryterium zwiazane z inteligetnymi specjalizacjami dla Polski Wschodniej - zdaniem Wnioskodawcy taką specjalizacją jest obszar „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne” (ICT) . Nasze pytanie i wątpliwości wynikają z faktu, iż bezsprzecznie przedmiotem projektu jest montaż środków transportu (skuterów elektrycznych) - jednakże ten zakres nie jest ujęty w RIS dla przynajmniej 2 województw Polski Wschodniej. Równieżwpisując PKD projektu odnosić się będziemy do środków transportu. Jednak zgodnie z powyższym opisem przewaga konkurencyjna naszych produktów (skuterów) budowana będzie na zaawansowanych funkcjach informatycznych, będzie to również jeden z głównych elementów decydujących o innowacyjności projektu.W związku z powyższym proszę o informację czy w Państwa ocenie ww. projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne” (ICT) .

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2017

Przedmiotem inwestycji jest budowa (zakup) hali namiotowej wraz z jej wyposażeniem wykorzystywanym do produkcji. Wyposażenie hali stanowić będzie m.in.: ploter plazmowy, wycinarka wodna, giętarka, walcarka, zaginarka.W ramach projektu planowany jest zakup ocieplonej hali namiotowej (sklasyfikowanej jako tymczasowy obiekt budowlany), w której zlokalizowane będą ww. maszyny. Podkreślić należy, iż ww. maszyny nie będą trwale związane z posadzką hali. Ww. hala namiotowa będzie użytkowana w jednym miejscu przez maksymalnie 180 dni. Przed upływem 180 hala zostanie przeniesiona(przemieszczona) o kilkadziesiąt centymetrów, jednakże usytuowanie wymienionych powyżej maszyn nie ulegnie zmianie. W odniesieniu do tego proszę o informację czy jeśli Wnioskodawca w ramach projektu planuje zakup hali namiotowej (która będzie przemieszczana przed upływem 180 dni jej usytuowania w jednej lokalizacji) do celów produkcyjnych (z wykorzystaniem ww. maszyn) i dysponuje zgłoszeniem robót budowlanych czy spełnione zostanie kryterium pt. dysponowanie pozwoleniem na budowę?

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2017

Projekt musi wpisywać się w RIS wspólne dla co najmniej 2 województw. W tabeli nr 8 Załącznika Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej z produkcją jachtów związane są: a) woj. podlaskie - Przemysł metalowo-maszynowy-szkutniczy, a w nim produkcja statków i łodzi z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, konstrukcji i oprzyrządowania, b) woj warmińsko-mazurskie - w ramach obszaru Ekonomia wody nie wskazano "produkcji jachtów i łodzi" którą wymieniono w ramach specjalizacji "Turystyka, medycyna, zdrowie". Wydaje się, iż błędnie w ramach specjalizacji w obszarze "Produkcja maszyn i urządzeń" nie wskazano w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego wspomnianej produkcji jachtów. Prosimy o potwierdzenie, iż - niezależnie od powyższego - produkcję jachtów można traktować jako obszar "Produkcja maszyn i urządzeń", wspólny co najmniej dla woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

więcej

Utworzono: 15 grudnia 2017

1. Projekt polega na zakupie sprzętu do wyposażenia budynku, w którym aktualnie nie występują miejsca noclegowe.

Jeśli:

a) w trakcie realizacji projektu,

b) w trakcie okresu trwałości projektu

w budynku pojawią się miejsca noclegowe (np. w przypadku, gdy część budynku jest wynajmowana innemu podmiotowi), to czy będzie miało to wpływ na projekt (zaburzy jego realizację, będzie podlegał ponownej ocenie, zaburzy trwałość projektu, itp.)?

2. Każdy projekt powinien obejmować trzy elementy, z czego trzeci to "opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek". Czy opracowanie tych standardów musi być widoczne w kosztach kwalifikowanych (lub niekwalifikowanych) projektu, czy może być przewidziane jako działania własne partnerów projektu (nieuwzględnione w kosztach projektu)?

więcej

Utworzono: 15 grudnia 2017

Planowany jest zakup działki, na której zrealizowana będzie inwestycja wymagająca wykonania robót budowlanych (dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, tylko zgłoszenie robót). W planie zagospodarowania przez część działki przebiega droga. Droga jest w planie od wielu lat, jednak nie znajduje się z budżecie miasta na najbliższe lata.

W jaki sposób na projekt wpłyną hipotetyczne sytuacje:

  1. Uzyskujemy zgłoszenie robot budowlanych jedynie na część przewidywanego we wniosku zakresu. Czy jest możliwość realizacji projektu w okrojonym zakresie i dokonania takiej zmiany jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?
  2. Na etapie składania wniosku dysponujemy zawiadomieniem o wszczęciu postępowania zgłoszenia robót budowlanych. W trakcie etapu oceny wniosku uzyskujemy negatywną opinię od Starostwa. Czy w takim przypadku projekt zostanie odrzucony, czy można przenieść inwestycję do innej lokalizacji i wydatki traktować jako kwalifikowane?
  3. Posiadamy prawomocne zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych, realizujemy inwestycję, jednak w okresie trwałości miasto przystępuje do realizacji budowy drogi. Czy w takim przypadku będzie możliwa zmiana lokalizacji dla części projektu?

więcej

Utworzono: 15 grudnia 2017

Czy koszty kwalifikowane projektu mogą obejmować utworzenie wraz z wyposażeniem biura obsługi projektu?

więcej

Utworzono: 15 grudnia 2017

Czy do wniosku/projektu potrzebne jest załączeniu umów o współpracy pomiędzy konsorcjantami?

więcej