Utworzono: 13 kwietnia 2017

W regulaminie konkursu par. 5 Zasady finansowania projektów pkt. 12 określono, że do kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu zalicza się wydatki obejmujące: nadzór nad robotami budowlano - montażowymi, nadzór autorski, nadzór archeologiczny i nadzór środowiskowy. W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 - 2020 (z dnia 30 stycznia 2017 r.) w podrozdziale 2 Oś priorytetowa II, działanie 2.2.Infrastruktura drogowa pkt 12 zapisano, że wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlano - montażowymi, nadzorem autorskim, nadzorem archeologicznym i środowiskowym oraz innymi nadzorami niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu. Czy nadzory: laboratoryjny, geodezyjny, konserwatorski i inne, które nie zostały wymienione w regulaminie będą kosztami niekwalifikowalnymi w projekcie? A może zgodnie z zapisem w Wytycznych zostaną one uznane za inne niezbędne do realizacji projektu, a wydatki z nimi związane będą kosztami kwalifikowalnymi?

więcej