Wiadomości POPW 

Jeżeli chodzi o warunki dotyczące konieczności zabezpieczenia środków finansowych przez członków konsorcjum w postaci promesy to warunki w tym zakresie nie uległy zmianie w stosunku do pierwszego naboru. Zmiany zapisów umowy polegające na wprowadzeniu § 9a umożliwiającego dostarczenie umów kredytowych po podpisaniu umowy o dofinansowanie sankcjonuje jedynie dopuszczoną możliwość. Dotyczy to jedynie sytuacji opisanych w ramach pytań i odpowiedzi.

W kontekście powyższego należy tutaj przytoczyć odpowiedź udzieloną w ramach I naboru, Kategoria 5: Wniosek o dofinansowanie i załączniki, pytanie nr 8, gdzie stwierdzono: „Warunkowa umowa kredytowa/promesa uzależniająca przyznanie kredytu jedynie od podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania może być dokumentem potwierdzającym uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. W praktyce jednak zdarza się, że warunkowe umowy kredytowe lub promesy kredytowe uzależniają przyznanie kredytu od np. przeprowadzenia ostatecznej oceny finansowej wnioskodawcy lub wniesienia dodatkowych zabezpieczeń. W takim przypadku dokument taki może nie być uznany za dokument potwierdzający uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. Należy podkreślić, że przedkładane przez przedsiębiorców dokumenty będą podlegały szczegółowej analizie i na tej podstawie będzie podejmowana decyzja czy potwierdzają one uzyskanie zewnętrznego finansowania czy nie.” Jak wynika z powyższego dopuszczono możliwość złożenia promesy, która warunkuje udzielenie kredytu od przedstawienia podpisanej umowy o dofinansowanie, co w konsekwencji może pociągać za sobą konieczność podpisania umowy warunkowej. Stąd wprowadzono zmiany do formularza wzoru umowy o dofinansowanie projektu. W ramach II naboru kwestie te zostały doprecyzowane w ramach odpowiedzi na pytanie 9, Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów.