Wiadomości POPWPrzepisy prawa stanowiące podstawę do udzielania pomocy w ramach działania 1.2 POPW nie pozwalają na udzielanie tzw. pomocy wywozowej. Pomoc wywozowa, to pomoc przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr 1 / 2017 do kwalifikowalnych wydatków zalicza się m.in.:

Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:

-     wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;

-     przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny.

Interpretacja zakresu rzeczowego ww. kategorii kosztów musi brać pod uwagę wskazane ograniczenia natury prawnej, tj. zakaz udzielania pomocy wywozowej.

W zakresie ww. wydatków można kwalifikować wyłącznie wydatki o charakterze doradczym, takie jak: szczegółowe zaprojektowanie sieci dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego dla sprzedaży produktów (łącznie z wyszukaniem potencjalnych nieruchomości, które można nabyć lub wynająć), wsparcie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (formularzy administracyjnych, umów cywilno-prawnych), aktywne poszukiwanie i weryfikacja wiarygodności partnerów biznesowych do etapu zainicjowania negocjacji handlowych (przy czym koszty związane z prowadzeniem negocjacji lub pośrednictwa handlowego- np. usługa negocjatora / reprezentanta handlowego, bilety lotnicze, zakwaterowanie, koszty reprezentacyjne, usługi tłumaczenia spotkań - nie są kosztami kwalifikowalnymi). Katalog tego typu usług nie ma charakteru zamkniętego, ale należy mieć na uwadze, że usługi doradców objęte wsparciem mogą jedynie przygotować i wspomagać beneficjenta w tworzeniu przez niego kanałów dystrybucji bądź kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego, a nie mogą go w tych czynnościach wyręczać (co byłoby tożsame z zakwalifikowaniem takiego doradztwa jako niedozwolonej pomocy wywozowej).