Wiadomości POPW 

Każda przyjęta forma zabezpieczenia powinna być przeanalizowana pod kątem jej zgodności z postanowieniami umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie w §15 ust. 6 wskazuje, że: „Oprócz zabezpieczenia określonego w ust. 2 i 3, Beneficjent ustanawia dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie i jednocześnie w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1, w jednej z form określonych w § 6 ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, na okres realizacji Projektu.” Wzór umowy o dofinansowanie nie zawiera zapisów ograniczających możliwość ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości, której przebudowa/remont ma podlegać współfinansowaniu. Niezależnie od powyższej odpowiedzi należy mieć również na względzie ograniczenia w egzekucji na podstawie Art. 831 §2 Kodeksu postepowania cywilnego: W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-2a i 7, nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.