Wiadomości POPW 

Zgodnie z § 2 ust. 5 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu „Beneficjent ponosi wobec Instytucji Pośredniczącej pełną odpowiedzialność za realizację Projektu, w tym za prawidłową realizację Projektu przez wszystkich członków konsorcjum.” Beneficjentem w myśl umowy jest Lider konsorcjum. oraz Zgodnie z § 4 ust. 2 „Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy oraz realizację całości Projektu, w tym realizację przez członków konsorcjum obowiązków wynikających z Umowy. Beneficjent odpowiada za działania i zaniechania członków konsorcjum jak za własne działania i zaniechania.” Ponadto w § 26 ust .1 wskazano, że: „W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.”

Ponadto zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Jednocześnie umowa w § 4 ust. 7 stanowi, że: „Wszelkie wynikające z Umowy postanowienia dotyczące uprawnień i zobowiązań Beneficjenta stosuje się odpowiednio do członków konsorcjum, w szczególności obowiązki, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz ust. 5-9, § 3, § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1-3 i 5, § 13 ust. 1 i 4, § 14 ust. 2 i 3, § 17-23, § 26 i § 27 dotyczą również pozostałych członków konsorcjum, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają.”

Uwzględniając powyższe IP ma prawo dochodzić swoich roszczeń zarówno od Lidera jak i poszczególnych członków konsorcjum. Beneficjent odpowiada za działania i zaniechania własne i pozostałych członków konsorcjum. Odpowiedzialność pozostałych członków konsorcjum dotyczy zgodnie z § 4 ust. 7 umowy tej części projektu, za realizację której odpowiadają. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z wymogami co do umowy konsorcjum zawartymi w dokumencie stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu Załącznik nr 9 Minimalny zakres umowy konsorcjum powinna ona regulować m.in. zasady zwrotu dofinansowania oraz innych należności związanych z realizacją projektu, a także odsetek od tego dofinansowania i od tych należności oraz zasady odpowiedzialności członków konsorcjum za nienależyte wykonanie umowy konsorcjum oraz umowy o dofinansowanie.