Wiadomości POPW 

Zgodnie z kryterium formalnym – wniosek nr 3 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę”, jeśli dotyczy projektu, wypełnieniem kryterium jest dysponowanie wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID). Kryterium uznaje się za spełnione także w przypadku dysponowania zawiadomieniem o wszczęciu postepowania w sprawie wydania ww. decyzji. Jeżeli, na dzień składania wniosku zaplanowana przez wnioskodawcę procedura zmiany sposobu użytkowania danego obiektu wymaga:

1. Przeprowadzenia robót budowlanych dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę;

2. Wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których wymagane jest dokonanie zgłoszenia.

To wnioskodawca jest zobligowany do posiadania i załączenia niniejszych dokumentów do wniosku o dofinansowanie (przy uwzględnieniu zapisów danego kryterium oceny). Zakres planowanych zmian w kontekście koniecznych do uzyskania pozwoleń/zgłoszeń będzie podlegała ocenie formalnomerytorycznej przy uwzględnieniu informacji podanych w formularzu wniosku.