Wiadomości POPWKoszty usług doradczych związanych z projektowaniem stron internetowych i aplikacji mobilnych (kategoria 2 z regulaminu konkursu) są związane z doradztwem w zakresie prowadzenia promocji i sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych. Projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych (kategoria nr 4 z regulaminu konkursu) jest nierozłącznie związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (zgodnie z opisem całej kategorii), przy czym nabywane oprogramowanie w ramach tej kategorii nie może mieć związku z obsługą promocji lub sprzedaży na rynku zagranicznym, tj. nie może stanowić elementów kanału dystrybucji na rynki zagraniczne. Nabywane oprogramowanie może służyć zarządzaniu lub automatyzacji wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa lub współpracy z lokalnymi / krajowymi dostawcami, podwykonawcami bądź usługodawcami, lecz nie z partnerami zagranicznymi z rynku objętego pomocą.

Bezpośrednie dofinansowanie tworzenia / zakupu i wdrożenia stron internetowych lub aplikacji mobilnych w związku z internacjonalizacją (służących do promocji i sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych) nosi znamiona pomocy wywozowej zabronionej na mocy art. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Więcej informacji: http://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/schemat-jednoetapowy/baza-pytan-12popw-schemat-jednoetapowy/38875-czy-w-ramach-uslugi-doradczej-dotyczacej-projektowania-stron-internetowych