Wiadomości POPW 

Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu konkursu ocena projektów dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów, w tym na spotkaniu z wnioskodawcą na Panelu Ekspertów. Ocena ta dokonywana jest za pośrednictwem kryteriów oceny, które zostały opublikowane wraz z ogłoszeniem o konkursie na stronach internetowych PARP. Można tam znaleźć również pozostałe dokumenty, które dostarczą niezbędnych informacji pozwalających na wstępną ocenę możliwości sfinansowania / kwalifikowania się projektu w ramach poddziałania 1.3.2 POPW. Zwracamy uwagę na fakt, że projekty realizowane w ramach poddziałania 1.3.2 POPW muszą być innowacyjne (innowacja produktowa – zgodnie z kryterium merytorycznym rankingującym nr 1 „Innowacyjność produktu”). Pod pojęciem innowacji produktowej rozumieć należy wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania wyłącznie w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi). W przypadku poddziałania 1.3.2 odnosi się ona do innowacyjnego przynajmniej na poziomie kraju produktu sieciowego, który ma być efektem realizacji projektu.