Wiadomości POPWBiorąc pod uwagę zapisy kryteriów wyboru projektów (kryterium formalne specyficzne nr 3) należy wziąć pod uwagę dwa ostatnie zamknięte lata obrotowe. W przedstawionym przypadku będą to lata 2015 i 2016. Jeżeli rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy – wówczas pod pojęciem „zamkniętego roku obrotowego” należy rozumieć zakończenie roku kalendarzowego.