Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok1
(wersja z 31.01.2017 r.)
Numer i nazwa Działania/PoddziałaniaPlanowany termin naborówTyp projektów mogących uzyskać dofinansowanieOrientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkursDodatkowe informacje
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.1

Platformy startowe dla nowych pomysłów

W 2017 r. nie jest planowany nabór wniosków (w tym czasie trwać będzie realizacja pilotażu).

Poddziałanie 1.1.2

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

W 2017 r. odbędą się nabory wniosków w ramach kolejnych etapów konkursu ogłoszonego w 2016 r.
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2

Internacjonalizacja MŚP

I +II Etap (połączone)

ogłoszenie konkursu
marzec 2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków
kwiecień 2017 r.

zakończenie naboru wniosków
czerwiec 2017 r.

Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności  

 

I +II Etap (połączone)

200 000 000 zł

PARP www.parp.gov.pl   Konkurs podzielony jest na etapy

 II Etap

ogłoszenie konkursu
grudzień 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków
luty 2017 r.

zakończenie naboru wniosków
 wrzesień 2017 r.

II Etap

30 000 000 zł 

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne     

Poddziałanie 1.3.1

Wdrażanie innowacji przez MŚP

ogłoszenie konkursu
kwiecień 2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków
czerwiec 2017 r.

zakończenie naboru wniosków
lipiec 2017 r.

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R

135 000 000 zł

PARP
www.parp.gov.pl
-

Poddziałanie 1.3.2.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

 ogłoszenie konkursu
maj 2017 r.

marzec/kwiecień 2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków
lipiec 2017 r.
maj 2017 r.

zakończenie naboru wniosków
sierpień 2017 r.

 Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP 260 000 000 zł PARP www.parp.gov.plKonkurs podzielony jest na etapy
Działanie 1.4. Wzór na konkurencję     

Działanie 1.4.

Wzór na konkurencję

 

II Etap
ogłoszenie konkursu
28 kwietnia 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków
30 maja 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
28 kwietnia 2017 r.

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej)

II Etap
150 000 000 zł

PARP www.parp.gov.plKonkurs podzielony jest na etapy. Termin konkursu zatwierdzony  w wersji harmonogramu na 2016 r.

II Etap
ogłoszenie konkursu
kwiecień 2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków
czerwiec 2017 r.

zakończenie naboru wniosków
maj 2018 r.

II Etap
250 000 000 zł
Konkurs podzielony jest na etapy.

I Etap
ogłoszenie konkursu 
czerwiec 2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 
wrzesień 2017 r.

zakończenie naboru wniosków
listopad 2017 r.

I Etap
5 000 000 zł
-
     
Oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa     
  Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski   

Działanie 2.1

Zrównoważony transport miejski

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym.2
Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Działanie 2.2.

Infrastruktura drogowa3

ogłoszenie konkursu
styczeń 2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków
luty 2017 r.

zakończenie naboru wniosków
marzec 2017 r. kwiecień 2017 r.

Projekty infrastrukturalne na drogach:
• krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,
• wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego,
zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

90 000 000 zł4

400 000 000 zł4

PARP www.parp.gov.pl 

 

1Harmonogram  może  ulec  zmianie.  Dokumenty  programowe  opublikowane  są  na  stronie  Instytucji  Zarządzającej  (www.polskawschodnia.gov.pl).  Jednocześnie  Instytucja  Zarządzająca informuję,  że  zgodnie  z  art.  47  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r. o  zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w  perspektywie  finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

2Na dalszym etapie wdrażania nie wyklucza się możliwości zastosowania trybu konkursowego.

3W  przypadku  dostępnej  wolnej  alokacji,  kolejne  nabory  w  ramach  działania  zostaną  ogłoszone  w  II.  i  III.  kwartale  2017  r.  Szczegółowe  informacje  o  dodatkowych  naborach  zostaną przedstawione  w  pierwszym  możliwym  terminie  na  stronie  Instytucji  Zarządzającej  (www.polskawschodnia.gov.pl)  oraz  na  stronie  www.  instytucji  przeprowadzającej  nabór,  tj.  PARP, w zakładce dotyczącej POPW.

4Wskazana kwota może zostać zwiększona w wyniku ewentualnych oszczędności poprzetargowych w projektach z zawartymi umowami o dofinansowanie oraz w wyniku ewentualnego niewykorzystania alokacji przeznaczonej na II konkurs (nabór w terminie 3 - 31.10.2016 r.).

Szczegółowy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok