FAQ

Wpis
Opublikowano 16.12.2016

Pytanie

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do Instytucji Pośredniczącej w terminie do dnia ...(termin nie późniejszy niż 3 miesiące od dnia podpisania Umowy) dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu. Proszę o interpretację powyższego zapisu w kontekście konieczności zabezpieczenia środków finansowych przez członków konsorcjum w postaci promesy warunkowej. W trakcie pierwszego naboru wniosków kwestią newralgiczną, powodującą odrzucenie wniosku na etapie panelu eksperckiego było uznanie promesy warunkowej (warunkowanej podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu) za dokument niewystarczająco wiarygodny w kontekście zabezpieczenia finansowego. Podczas wielokrotnych konsultacji z PARP podtrzymywano to stanowisko w trakcie trwającego naboru. W rezultacie, konsorcjum zostało zmuszone do zaprzestania prac nad projektem ze względu na niemożliwe w wyznaczonym terminie uzyskanie promesy bezwarunkowej. Zmiana powyższych zapisów, umożliwiająca dostarczenie dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu do 3 miesięcy od podpisania umowy implikuje jednak możliwość zastosowania promesy warunkowej - promesy znacznie łatwiejszej do uzyskania. Czy w związku ze znaczącą zmianą warunków udziału w konkursie na 2 dni przed zakończeniem naboru, przewidują Państwo możliwość jego wydłużenia?

Odpowiedź

 

Jeżeli chodzi o warunki dotyczące konieczności zabezpieczenia środków finansowych przez członków konsorcjum w postaci promesy to warunki w tym zakresie nie uległy zmianie w stosunku do pierwszego naboru. Zmiany zapisów umowy polegające na wprowadzeniu § 9a umożliwiającego dostarczenie umów kredytowych po podpisaniu umowy o dofinansowanie sankcjonuje jedynie dopuszczoną możliwość. Dotyczy to jedynie sytuacji opisanych w ramach pytań i odpowiedzi.

W kontekście powyższego należy tutaj przytoczyć odpowiedź udzieloną w ramach I naboru, Kategoria 5: Wniosek o dofinansowanie i załączniki, pytanie nr 8, gdzie stwierdzono: „Warunkowa umowa kredytowa/promesa uzależniająca przyznanie kredytu jedynie od podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania może być dokumentem potwierdzającym uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. W praktyce jednak zdarza się, że warunkowe umowy kredytowe lub promesy kredytowe uzależniają przyznanie kredytu od np. przeprowadzenia ostatecznej oceny finansowej wnioskodawcy lub wniesienia dodatkowych zabezpieczeń. W takim przypadku dokument taki może nie być uznany za dokument potwierdzający uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. Należy podkreślić, że przedkładane przez przedsiębiorców dokumenty będą podlegały szczegółowej analizie i na tej podstawie będzie podejmowana decyzja czy potwierdzają one uzyskanie zewnętrznego finansowania czy nie.” Jak wynika z powyższego dopuszczono możliwość złożenia promesy, która warunkuje udzielenie kredytu od przedstawienia podpisanej umowy o dofinansowanie, co w konsekwencji może pociągać za sobą konieczność podpisania umowy warunkowej. Stąd wprowadzono zmiany do formularza wzoru umowy o dofinansowanie projektu. W ramach II naboru kwestie te zostały doprecyzowane w ramach odpowiedzi na pytanie 9, Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów.