Co będzie w sytuacji, w której uznają Państwo, że np. jedna z inwestycji nie stanowi inwestycji początkowej jednego z konsorcjantów, tj. czy można wyłączyć tą inwestycje z konsorcjum? Czy spowoduje to odrzucenie projektu?

 

Zagadnienia inwestycji początkowej badane są w oparciu o kryterium merytoryczne dostępu nr 2 „Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014”. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pytaniu nastąpi wyłączenie z kosztów kwalifikowalnych inwestycji danego konsorcjanta. Koszty te zostaną przesunięte do kosztów niekwalifikowalnych projektu. Znajdą przy tym zastosowanie zapisy Regulaminu konkursu §10 Zasady dokonywania oceny merytorycznej, ust. 9, 10, 11 i 12 gdzie określono, że w przypadku gdy Panel Ekspertów uzna za niekwalifikowane część kosztów wskazanych przez wnioskodawcę jako kwalifikowane, rekomenduje zmianę tych kosztów o koszty, które uznał za niekwalifikowane. W związku z powyższym PARP wzywa wnioskodawcę do wyrażenia zgody na dokonanie rekomendowanej przez Panel Ekspertów zmiany. W przypadku braku zgody ww. kryterium uznaje się za niespełnione. Jeśli Panel Ekspertów uzna za niekwalifikowane 25% lub więcej kosztów, kryterium wyboru projektów „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione” uznaje się za niespełnione. Ponadto należy mieć na uwadze, że zakres przesunięty do wydatków niekwalifikowalnych musi zostać zrealizowany w ramach projektu ze środków własnych, jako że stanowi element służący osiągnięciu założonych celów w projekcie. Co więcej zmiana taka może mieć wpływ na spełnienie pozostałych kryteriów m.in. kryterium merytoryczne dostępu nr 6 „Minimalny udział finansowy członków konsorcjum we wkładzie własnym projektu w ramach kosztów kwalifikowalnych” - który musi wynieść 0,5% dla każdego z minimum 50% (liczbowo) pozostałych członków konsorcjum.