Czy dane w załączniku Prognoza finansowa projektu do wniosku Dokumentacja do poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - II 2016 powinna być wypełniona dla wszystkich konsorcjantów osobno (czyli dla każdej z firm osobno należy wypełnić tabelę ) czy tez dane tam zawarte powinny być zsumowane?

 

Załącznik Prognoza finansowa projektu powinna być wyliczona dla Projektu, przy uwzględnieniu danych dla poszczególnych konsorcjantów. Zgodnie z zapisem w treści załącznika: „Należy wyliczyć wartości NPV dla projektu (z uwzględnieniem wszystkich konsorcjantów/elementów projektu)”.