Czy lider konsorcjum powinien posiadać większą niż na potrzeby własne inwestycji zdolność kredytową?

 

W kontekście wykazywania spełnienia kryterium merytorycznego dostępu nr 8 pn. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu, każdy z członków konsorcjum, w tym Lider musi wykazać posiadanie odpowiednich środków finansowych do pokrycia wydatków w ramach projektu. Jeśli planowane jest finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych należy je wykazać zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem konkursu. Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie §1 ust. 25 przez wkład własny należy rozumieć: środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane, jako dofinansowanie (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi). We wzorze umowy o dofinansowanie w §9 można również znaleźć zapisy: ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia płynności finansowej Projektu. ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu oraz wnieść wkład własny. Sposób zapewnienia płynności finansowej, w tym wniesienia wkładu własnego oraz podział na poszczególnych członków konsorcjum powinien być doprecyzowany w umowie konsorcjum przygotowanej zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu konkursu - Minimalny zakres umowy konsorcjum pkt 5 lit. c) i mieć odzwierciedlenie w Załączniku do wniosku o dofinansowanie Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza oraz Prognoza finansowa projektu.