Czy w ramach działania możliwe jest dla podmiotu będącego członkiem konsorcjum uzyskanie zaliczki i do jakiej kwoty (netto lub % wydatków kwalifikowanych)?

 

Tak, jest to możliwe. Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu §4. Członkowie konsorcjum i umowa konsorcjum, ust. 7 „Wszelkie wynikające z Umowy postanowienia dotyczące uprawnień i zobowiązań Beneficjenta stosuje się odpowiednio do członków konsorcjum, w szczególności obowiązki, o których mowa w §2 ust. 2 oraz ust. 5-9, §3, §8 ust. 2, §9 ust. 1 i 2, §10 ust. 1-3 i 5, §13 ust. 1 i 4, §14 ust. 2 i 3, §17-23, §26 i §27 dotyczą również pozostałych członków konsorcjum, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiadają.” Zgodnie z zapisami ww. dokumentu §12. Zaliczka, ust. 1 „Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości zgodnej z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania, o którym mowa w §6 ust. 1.” Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że łączna kwota wypłaconej zaliczki w ramach projektu nie może przekroczyć 40% wartości dofinansowania projektu. Zaliczka może być wypłacona w jednej lub kilku transzach z uwzględnieniem postępu prac w ramach projektu i wysokości planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych. Przy planowaniu wysokości wnioskowanej kwoty zaliczki należy mieć na uwadze zapisy ww. dokumentu §15. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, ust. 6 „Oprócz zabezpieczenia określonego w ust. 2 i 3, Beneficjent ustanawia dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie i jednocześnie w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1, w jednej z form określonych w §6 ust. 4 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, na okres realizacji Projektu.” Tak jak to zostało określone w Załączniku do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w §12. Zaliczka, ust. 4 „Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia transzy zaliczki w wysokości co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania transzy zaliczki.” ust. 5 „Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o płatność poniesionych wydatków kwalifikowalnych lub na zwrocie zaliczki”. Rodzaje dokumentów, jakie należy przedstawić we wniosku o płatność zostały określone w §11. Wypłata dofinansowania.