Czy w ramach przedmiotowego działania, w przypadku wygrania przetargu na zakup nieruchomości przed złożeniem wniosku, wpłata wadium będzie traktowana jako rozpoczęcie realizacji projektu? Czy można będzie uznać koszt zakupu tej nieruchomości jako koszt kwalifikowalny?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020: „§ 8. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji projektu poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów działań i poddziałań, określonych w § 1, poniesione po dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, do dnia określonego w umowie.” Projekty objęte pomocą publiczną muszą spełniać tzw. efekt zachęty tzn. warunkiem udzielenia dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją projektu. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się m.in. zakupu gruntów. Zatem, zakup nieruchomości, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie naruszy efektu zachęty jednak będzie uznany za wydatek niekwalifikowalny.