Czy w ramach wydatków na roboty i materiały budowlane w POPW 1.3.2 kwalifikowalne są wydatki na OZE: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, wymiana kotła grzewczego itp., które będą częścią większego projektu?

 

 

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów, ust. 3, pkt. 1 b) „nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż w lit. a, w tym w szczególności:

- niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność tych obiektów, - infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku (np. kosze na śmieci, stojaki na rowery);”

ust. 3, pkt. 1 c)

„nabycie robót i materiałów budowlanych, w tym w szczególności:

- budowę lub przebudowę obiektów związanych z realizacją projektu,

- budowę niezbędnych dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych, parkingów, ogrodzeń oraz zagospodarowanie terenów zielonych niezbędnych na terenie nowowybudowanej, rozbudowanej infrastruktury projektu, - budowę lub przebudowę podstawowej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu (przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, energetyczne, oświetleniowe, telekomunikacyjne);”

Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego rankingowego nr 4 „Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki” priorytetowo będą traktowane projekty, które przyczynią się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. W ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca w projekcie uwzględnił przynajmniej jedno z rozwiązań w zakresie:

1. wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

2. zmniejszania emisji zanieczyszczeń, energochłonności lub zużycia wody,

3. wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu, w odniesieniu do produktu lub technologii, które będą efektem projektu. Należy pamiętać, iż wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę możliwe jest uznanie jako kosztów kwalifikowanych wydatków wspomnianych w pytaniu, o ile taki zakres zadań znajdzie swoje uzasadnienie w ramach projektu, w tym będzie bezpośrednio związany z projektem.