Czy w ramach zabezpieczenia środków na realizację planowanej inwestycji można zamiast promesy przedstawić wstępną umowę pożyczki bądź zobowiązanie instytucji pożyczkowej do udzielenia pożyczki w przypadku uzyskania przez wnioskodawcę dofinansowania?

 

Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego dostępu nr 8 pn. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca (każdy z członków konsorcjum) posiada odpowiednie środki finansowe do pokrycia wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej (w tym na pokrycie wydatków kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem do czasu uzyskania refundacji). W związku z powyższym wnioskodawca powinien załączyć ważną na dzień składania wniosku o dofinansowanie dokumentację potwierdzająca posiadanie zewnętrznych źródeł finansowania projektu (np. promesa lub umowa kredytowa, promesa lub warunkowa umowa leasingowa). Jak widać katalog możliwych do przedstawienia dokumentów jest katalogiem otwartym. W przypadku finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych należy mieć na uwadze, że ocenie będzie podlegać wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. Jeżeli promesy/pożyczki/kredytu udzielają podmioty inne niż banki do wniosku powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające kondycję finansową takich podmiotów. Rolą wnioskodawcy jest przedstawienie w załączeniu do wniosku o dofinasowanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.