Czy w ramach zabezpieczenia środków własnych każdy z członków konsorcjum musi potwierdzić promesą, umową kredytową, promesą lub warunkową umową leasingową, posiadanie zewnętrznych źródeł finansowania?

Na jaką kwotę powinno być potwierdzenie zewnętrznych źródeł finansowania? Czy promesa dotyczy wyłącznie zabezpieczenia wkładu własnego, wartości całego projektu?

Czy w przypadku nabycia nieruchomości i zamiaru przeprowadzenia prac modernizacyjnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia specjalnych dokumentów potwierdzających zamiar przeprowadzenia prac, jeśli pozwolenie na budowę nie dotyczy Wnioskodawcy?

 

 

 

Ad.1 Zgodnie z kryterium merytorycznym dostępu nr 8 „Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu.” ocenie podlega, czy Wnioskodawca (każdy z członków konsorcjum) posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej. Powyższe zapisy oznaczają, że jeżeli planowane jest finansowanie projektu ze źródeł zewnętrznych (co powinno odnosić się do każdego członka konsorcjum z osobna) powinno się do wniosku załączyć ważną na dzień składania wniosku o dofinansowanie dokumentację potwierdzająca posiadanie zewnętrznych źródeł finansowania projektu (np. promesa lub umowa kredytowa, promesa lub warunkowa umowa leasingowa).

Ad.2 Odpowiedź w niniejszym zakresie została udzielona w ramach pytań - Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów – nr 5, 7 ad.1 oraz 9 ad.2. Biorąc pod uwagę odpowiedź ad.1 należy zauważyć, że ewentualne promesy składane są w odniesieniu do wydatków jakie ponoszą poszczególni konsorcjanci (w tym Lider). Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu oraz na zapewnienie jego płynności finansowej niezależnie od tego czy zaplanowane wydatki są kwalifikowalne czy też nie. Uwzględnia się przy tym wartość planowanej do pozyskania dotacji.

Ad.3 Pytanie nie zostało sformułowane precyzyjnie. Nie wskazano o jakie specjalistyczne dokumenty chodzi. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że jeżeli modernizacja zakupionego obiektu (przy założeniu, że obiekt został wybudowany w ramach pierwotnie wydanego pozwolenia) wiąże się z wydaniem kolejnego pozwolenia np. związanego z przebudową budynku to należy pamiętać, że zgodnie z kryterium formalnym – wniosek nr 3 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę. (jeśli dotyczy)” wnioskodawca powinien dysponować wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych.