FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Mam opatentowaną technologię recyklingu odpadów termoplastycznych. Recyklat m.in. można zastosować do produkcji zimnych asfaltów, poprawiając jego właściwości.

W związku z tym mam pytania:

1) czy może być przedmiotem współpracy 3 podmiotów, członków sieci;

a) jednostki naukowo- badawczej, aktualnie utworzonej w ramach spin aut,

b) dużej jednostki produkującej zimny asfat,

c) jednostki małej wykonującej naprawę dróg.

2) jeżeli jedna jednostka B jest zaliczana do dużych firm, jaki będzie stopień dofinansowania.

Odpowiedź

Wnioskodawcami w ramach poddziałania 1.3.2 PO PW mogą być konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw należących do kategorii MŚP. Za przedsiębiorstwo uznaje się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego status prawny i sposób finansowania.

Kwalifikacji statusu MSP dokonuje się w oparciu o zapisy Załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Z przedstawionego przez pytającego zakresu informacji należy przyjąć, że jedna z firm będzie miała status dużego przedsiębiorcy.

W takiej sytuacji nie zostanie spełnione kryterium formalne – wnioskodawca nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania.” W zakresie odnoszącym się do:

„Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi lider konsorcjum (wnioskodawca) oraz co najmniej 2 członków konsorcjum , gdzie każdy z nich jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06. 2014 r., s. 1).”

Biorąc powyższe pod uwagę firma mająca status dużego przedsiębiorcy nie może uczestniczyć w projekcie, jako członek konsorcjum w poddziałaniu 1.3.2 POPW.