FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Czy istnieje możliwość zakupu w ramach projektu nieruchomości (w kwocie poniżej 10% wydatków kwalifikowanych) od osób powiązanych?

Wynika to z faktu, iż w przypadku nieruchomości bardzo trudno jest dokonać właściwej nieruchomości (w dobrej lokalizacji i posiadającej odpowiednie

parametry) na tzw. otwartym rynku. Dlatego czasem najlepszym rozwiązaniem jest zakup od osób powiązanych.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 17 ust. 7

„Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wydatków z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz do niedokonywania zakupów towarów  i usług od podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo.”

Jednocześnie w § 4 ust. 3 i 4 wskazano, że:

„3. Beneficjent nie może dokonać zakupu towarów lub usług od członka konsorcjum.

4. Beneficjent zapewnia, że członkowie konsorcjum nie będą dokonywać zakupu towarów lub usług od innego członka konsorcjum.”

Za towar w powyższych zapisach należy rozumieć również nieruchomość, co uniemożliwia dokonywanie jej zakupu od członków konsorcjum lub podmiotów powiązanych – nie tylko z członkiem konsorcjum dokonującym zakupu, ale z którymkolwiek podmiotem wchodzącym w skład konsorcjum.