FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

W "Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020" jest mowa w paragraf 8 punkt 8 o wkładzie własnym - 30% lidera/wnioskodawcy i 1 % dla pozostałych członków konkursu. Czy wkładem własnym może być przedsiębiorstwo którego suma bilansowa na koniec roku 2016 wynosiła blisko 4.000.000 PLN ?

Odpowiedź

Przedsiębiorstwo, niezależnie od sumy bilansowej na koniec roku nie może stanowić wkładu własnego.

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu Wzór umowy o dofinansowanie §1 ust. 26) przez wkład własny należy rozumieć: 

„środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane, jako dofinansowanie (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi)”.