FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Wskaźnik NPV: Zgodnie z przyjętymi założeniami czas życia projektu w latach (n) jest to przyjęty przez Wnioskodawcę okres eksploatacji inwestycji, który musi być odpowiednio uzasadniony uwzględniając branżę działalności, rodzaj i charakter inwestycji.

Posiłkując się zapisami w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych na str. 29 odnośnie okresu odniesienia (nasz projekt dotyczy sektora turystyki, który nie jest wymieniony więc można go przyjąć jako Pozostałe) dla pozostałych sektorów wynosi on 10-15 lat.

Czy w związku z tym prawidłowe będzie przyjęcie za okres odniesienia właśnie tych podanych 10-15 lat?

Zakładając również, że w takim okresie działalność będzie prowadzona. Czy błędem byłoby pozostawienie wskazanych przez Państwa 7 lat, jako pewnego minimum? Czy wydłużenie okresu odniesienia w tej prognozie obliguje nas poźniej do jego dotrzymania i dotrzymania założonych w prognozie wielkości?

 

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020:

„Bieżąca wartość netto (ang. Net Present Value – NPV): suma zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych netto (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami) zaobserwowanych w całym okresie odniesienia, przy założonym stałym poziomie stopy dyskontowej (...)”

Ponadto następująco zdefiniowano okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji):  

„(…) okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany projekt, uwzględniający zarówno okres realizacji projektu, jak i okres po jego ukończeniu, tj. fazę inwestycyjną i operacyjną. (…).’

W treści załącznika „Prognoza finansowa projektu” określono, że:

„Należy wyliczyć wartości NPV dla projektu (z uwzględnieniem wszystkich konsorcjantów/elementów projektu) według następującego wzoru, gdzie n oznacza czas życia projektu w latach, (przyjęty przez wnioskodawcę okres eksploatacji inwestycji musi być odpowiednio uzasadniony uwzględniając branżę działalności, rodzaj i charakter inwestycji): (…)”

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy należy przyjąć właściwy dla projektu okres realizacji, przy uwzględnieniu branży działalności, rodzaj i charakter inwestycji, której dotyczy projekt. Można się przy tym posiłkować zapisami Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Przyjęty we wzorze okres referencyjny 7 letni nie jest obligatoryjny. W miarę potrzeby należy rozbudować wzór załącznika o kolejne lata analizy. Nie należy sztucznie zaniżać długości okresu referencyjnego w celu wpisania się we wzór formularza.

Efekty projektu, mierzone m.in. wskaźnikami realizacji projektu powinny zostać utrzymane w okresie trwałości projektu, który dla sektora MŚP wynosi 3 lata. Okres trwałości projektu rozpoczyna się od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 7 ust. 2 wzoru umowy.