FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Wyliczony wskaźnik NPV powinien być interpretowany wg definicji ekonomicznych w których projekt jest uznawany za opłacalny jeśli NPV jest większe od 0 czy na podstawie wspomnianych Wytycznych (podrozdział 7.9) wskaźnik ten powinien mieć wartość ujemną dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE? 

 

Odpowiedź

 

Wskaźnik NPV powinien odzwierciedlać faktyczną sytuację projektu.

W celu właściwego wyliczenia wskaźnika NPV można posiłkować się zapisami następujących dokumentów:

1. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych.

2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.

3. Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych.

Dokumenty zostały zamieszczone na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/projekty-inwestycyjne/

Na wynik dokonanego wyliczenia będzie miało wpływ uwzględnienie wytycznych do wyliczenia NPV zawartych we wzorze formularza „Prognoza finansowa projektu”:

- prognozę należy sporządzić w cenach stałych,

- należy przyjąć 4% stopę dyskonta,

- w obliczeniach należy uwzględnić wpływy z dotacji oraz wartość rezydualną,

- NPV należy wyliczyć dla okresu odniesienia, który powinien odzwierciedlać okres życia ekonomicznego projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE,

- w pierwszym roku projekcji nie należy dyskontować nakładów inwestycyjnych.

Zgodnie z kryterium merytorycznym nr 8 „Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu oraz opłacalność projektu.”:

„Prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem produktu oraz stopa zwrotu z inwestycji wskazuje na opłacalność projektu.

Przedstawiona przez wnioskodawcę prognoza finansowa jest realna (przedstawione wyliczenia poparte są wiarygodnymi uzasadnieniami).

Kryterium będzie weryfikowane m.in. na podstawie wyliczonej przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźnika zaktualizowanej wartości netto dla inwestycji (NPV – Net Present Value) oraz analizy progu rentowności (BEP – break even point).”

Podsumowując powyższe NPV powinno być wyższe od „0”.