FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy w ramach poddziałania 1.3.2 POPW można rozliczać poniesione wydatki w ramach zaliczek?

Przykład: beneficjent kupuje maszynę za 3 mln PLN. Jej dostawa trwa 12 miesięcy, przy zamówieniu płaci 40%, po upływie 6 miesięcy płaci kolejne 40%, a końcowe 20% dopiero po dostawie i podpisaniu protokołu odbioru.

Czy istnieje możliwość wystąpienia o płatność (refundację) pierwszej zaliczki wynoszącej 40%? Sytuacja taka w sposób znaczący poprawiłaby płynność finansową projektu.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu § 11. Wypłata dofinansowania, ust. 6:

Do wniosku o płatność, za wyjątkiem wniosku o zaliczkę, Beneficjent zobowiązany jest załączyć:

1) kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj.:
a) kopie dowodów księgowych wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty,
b) kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,
c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń z podaniem miejsca ich składowania,
d) kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji Projektu z Umową;

W związku z powyższym w przypadku zakupu urządzeń nie ma możliwości refundacji wydatków bez przedstawienia dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac. Nie jest możliwe rozliczenie tego typu wydatków jedynie poprzez udokumentowanie wypłaty na rzecz wykonawcy zaliczki na zakup urządzeń.