FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Kilka podmiotów, wchodzących w skład konsorcjum projektowego, planuje wspólną budowę obiektu, który stanowić ma infrastrukturę rozwijanego w ramach projektu produktu sieciowego.

Czy dopuszczalne jest, aby inwestorem i przyszłym właścicielem takiego obiektu był wyłącznie Lider, który następnie wynająłby część obiektu pozostałym członkom konsorcjum (i tylko im; nie przewiduje się wynajmu podmiotom poza konsorcjum)? Czy w takim przypadku koszt budowy całego obiektu (zakładając spełnienie pozostałych warunków kwalifikowalności) kwalifikowałby się do wsparcia? I czy problemu (powodującego np. konieczność zwrotu części dotacji) nie stanowiłby przychód osiągany przez Lidera z tytułu najmu części obiektu pozostałym członkom konsorcjum?

Czy też aby móc zakwalifikować koszt budowy obiektu w ramach działania 1.3.2 (zakładając oczywiście spełnienie pozostałych warunków kwalifikowalności), budowa musiałaby być realizowana od początku przez te kilka podmiotów jako współinwestorów i przyszłych współwłaścicieli obiektu?

Odpowiedź

Przy zaproponowanej w pytaniu konstrukcji finansowej projektu mogłyby nie zostać spełnione następujące kryterium:

Kryterium formalne – specyficzne nr 2 „Minimalny udział finansowy wnioskodawcy oraz członków konsorcjum we wkładzie własnym projektu w ramach kosztów kwalifikowalnych.”

Zgodnie z zapisami powyższego kryterium minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 % dla każdego (poza Liderem) członków konsorcjum. Oznacza to, że aby kryterium uznać za spełnione wydatki te muszą zostać faktycznie poniesione np. na roboty budowlane, środki trwałe czy inne, które następnie będą stanowiły własność danego członka konsorcjum ponoszącego te wydatki.

Nie ma możliwości kwalifikowania wydatków ponoszonych przez poszczególnych członków konsorcjum w formie wkładu finansowego (przekazaniu środków pieniężnych) na obiekt, który ostatecznie będzie własnością Lidera konsorcjum. W takiej sytuacji wydatki de facto byłyby ponoszone przez Lidera, a nie pozostałych członków konsorcjum.

Wydatki poniesione w ten sposób nie mogłyby zostać przyporządkowane we wniosku o dofinansowanie do poszczególnych członków konsorcjum.

W przypadku drugiego wariantu tj. realizacji budowy obiektu wspólnie, gdzie ostatecznie każdy z konsorcjantów byłby współinwestorem, a następnie współwłaścicielem obiektu udział finansowy konsorcjantów musiałby wynosić niezbędne minimum.

Ponadto należy dokonać analizy niniejszego założenia w kontekście możliwości spełnienia kryterium merytorycznego nr 2 „Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014”.

W przypadku każdego z członków konsorcjum ponoszącego wydatki na budowę obiektu, czyli wydatków finansowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej musi zostać spełniony warunek dotyczący inwestycji początkowej. Co najmniej jedna z realizowanych w ramach projektu inwestycji początkowych musi mieć formę opisaną w §4 ust. 1 pkt 1 lit. a lub c Regulaminu konkursu.