FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy produkt sieciowy wpisujący się w obszar inteligentnej specjalizacji tj. Biogospodarka - produkcja roślinna i zwierzęca, który polega na stworzeniu jednej spójnej koncepcji sprzedaży/ dystrybucji i promocji (marka) produktu roślinnego ma możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach w/w konkursu?

Czy konsorcjum składające się z 3 przedsiębiorstw MSP tj. producenta produktu roślinnego i 2 przedsiębiorstw zajmujących się jego sprzedażą/dystrybucją może ubiegać się o dofinansowanie?

Odpowiedź

Nie ma możliwości udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Należy pamiętać, że projekty w ramach oceny weryfikowane są pod katem spełniania wszystkich przyjętych dla poddziałania kryteriów oceny projektów.

W kontekście zadanego pytania należy pamiętać w szczególności o warunkach wynikających z :

1. Kryterium merytorycznego nr 3 „Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej”.

Zgodnie z powyższym nie ma decydującego znaczenia czy regionalna specjalizacja występuje w województwie, w którym ma być realizowany projekt.
2. Kryterium formalnego - projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW”.

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis rodzaju działalności”.

Pomocniczo można posłużyć się dokumentem opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r. pt. "Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakresu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej".
3. Kryterium merytorycznego nr 6 „Typ projektu zgodny z celami i zasadami poddziałania określonymi w SZOOP”.

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega m.in.:

- czy w ramach projektu utworzony zostanie produkt sieciowy, poprzez który rozumie się gotową do sprzedaży spakietyzowaną ofertę opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę).

- czy projekt dotyczy nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych projektu, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.