FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy może być członkiem konsorcjum firma, która między innymi organizuje loty balonem i w ramach poddziałania 1.3.2. inwestycja dotyczyłaby zakupu balonu z koszem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź

Zgodnie z przyjętymi zasadami członkiem konsorcjum może być każdy podmiot posiadający status przedsiębiorcy i należący do kategorii MŚP. Zasada ta wynika bezpośrednio z kryterium formalnego – wnioskodawca nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania”.

Odrębną kwestią jest weryfikacja czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW.

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany

w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Należy sprawdzić więc, czy planowany przedmiot działalności tego konsorcjanta związanej z projektem nie należy do działalności wykluczonej.

Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis rodzaju działalności”.

Pomocniczo można posłużyć się dokumentem opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r. pt. "Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakresu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej".

Dokument znajduje się w następującej lokalizacji:

http://poir.parp.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentamipoir/opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczejwykluczonych-ze-wsparcia-ramach-programu-inteligentny-rozwoj

W przypadku kiedy podmiot jednocześnie prowadzi działalność wykluczoną i działalność dopuszczoną (realizowaną w ramach projektu) wnioskodawca musi zapewnić rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, tak aby możliwe było jednoznaczne wykazanie, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z przyznanej pomocy.