FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy przy tworzeniu produktu sieciowego można wykorzystywać usługi, produkty itp. firm spoza konsorcjum?

Odpowiedź

Produkt sieciowy powinien zostać utworzony w wyniku realizacji projektu przez konsorcjum ubiegające się o dofinansowanie i w takim zakresie projekt powinien spełniać wymogi wynikające ze wszystkich kryteriów oceny projektów w ramach poddziałania 1.3.2 POPW.

Nie jest jednak wykluczona możliwość podejmowania współpracy z innymi podmiotami w celu uzupełnienia innowacyjnej oferty produktowej/usługowej. Usługi/produkty firm spoza konsorcjum nie mogą przesądzać np. o innowacyjności produktu potencjale rynkowym produktu będącego efektem projektu oraz jego opłacalności, czy też być kluczowe z punktu widzenia oferty

konsorcjum.

W przeciwnym razie Projekt z takimi założeniami mógłby zostać oceniony negatywnie w ramach kryterium merytorycznego nr 9 „Przygotowanie do realizacji projektu” jako, że ocenie w ramach tego kryterium podlega przygotowanie członków konsorcjum związanych umową.

W przypadku oferty tworzonej z podmiotem zewnętrznym może zaistnieć jedna z poniższych sytuacji, które spowodują konieczność przyznania „0”:

- brak informacji/danych w zakresie przygotowania wnioskodawcy do realizacji projektu lub przedstawione informacje/dane są niespójne lub niewiarygodne;

- ryzyko projektu podważa możliwość jego realizacji;

- posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby wnioskodawcy są niewystarczające do realizacji projektu.