FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy spółdzielnia socjalna może być beneficjentem w konkursie?

Spółdzielnia będzie prowadziła działalność gospodarczą w ramach projektu.

Odpowiedź

Grupą docelową projektu w POPW w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Według Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Załącznik I, Artykuł 1 Przedsiębiorstwo:

„Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, Rozdział 3 Słowniczek pojęć, pkt 18 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to:

„mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznającego rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)”

Jeśli spółdzielnia socjalna ma status MŚP, może wziąć udział w projekcie jako członek konsorcjum.

Ze względu na to, że spółdzielnia socjalna może prowadzić też inną działalność nie mieszczącą się w działalności gospodarczej, w przypadku uczestnictwa w projekcie, zakres planowanej działalności w ramach projektu powinien się mieścić w działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię.