FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy rozpoczęcie robót budowlanych polegające na: wytyczeniu osi konstrukcyjnych obiektu oraz rozpoczęcie zdejmowania humusu (prace ziemne) - wpisane do dziennika budowy, będą uznane za rozpoczęcie projektu w rozumieniu kwalifikowalności wydatków? Działania te podjęto tylko w celu zachowania ważności pozwolenia na budowę. Natomiast nie zostały zawarte żadne wiążące umowy z potencjalnymi wykonawcami robót budowlanych. De facto bez środków zewnętrznych projekt nie zostanie zrealizowany.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) m.in. roboty polegające na wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie oraz wykonaniu niwelacji terenu stanowią rozpoczęcie budowy.

Jednocześnie Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w Rozdział 15 Pomoc publiczna, w pkt. 5 mowa jest o tym, że:

„Rozpoczęcie realizacji projektu objętego pomocą publiczną przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku dofinansowanie skutkuje uznaniem za niekwalifikowane wszystkich wydatków w ramach projektu. Jeśli realizacja projektu rozpocznie się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, projekt w całości nie będzie kwalifikował się do pomocy.”

Punkt 6, 7 i 8 w Rozdziale 15 ww. Wytycznych precyzuje co należy rozumieć przez rozpoczęcie projektu.

W punkcie 6 wskazano, że:

„Przez rozpoczęcie prac w ramach realizowanego projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.”