FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy przedsiębiorstwo z sektora finansów publ. (ponieważ jednostką macierzystą jest np. Gmina) udziały w nim ma 100% gmina jest traktowane jako niezależne?

Odpowiedź

Status przedsiębiorcy należy ustalić w oparciu o zapisy Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014 obejmującego przedsiębiorstwa rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kwestie niezależności przedsiębiorstw będą miały znaczenie w przypadku kryterium formalnego – wnioskodawca nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania”, gdzie zawarty został warunek odnośnie statusu MŚP, który ustalany jest w oparciu o zapisy powyższego rozporządzenia oraz warunek, że:

„Co najmniej 1 MŚP z 3 ponoszących najwyższe wydatki w ramach projektu to podmiot, który nie jest powiązany z pozostałą dwójką”

– tutaj w kontekście związania określonego art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014.