FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

Czy możliwe jest korzystanie z mobilnych środków trwałych poza regionem Polski Wschodniej w sytuacji gdy mobilne środki trwałe są generatorem przychodów w projekcie poza terenem Polski Wschodniej, a projekt jest prowadzony w Polsce Wschodniej.

Odpowiedź

Nie ma generalnego zakazu wykorzystywania zakupionych mobilnych środków trwałych poza terytorium Polski Wschodniej, byle to wykorzystanie było odpowiedzią na spełnienie warunku wynikającego z kryterium merytorycznego nr 8 „Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu oraz opłacalność projektu”. Wykorzystanie to musi służyć w szczególności spełnieniu wymogu określonego w podpunkcie 1 a):

„rynek docelowy został właściwie zdefiniowany w kontekście adresatów/odbiorców produktów (w tym wykazano ponadregionalne oddziaływanie produktu - popyt na nowoutworzony produkt jest generowany spoza regionu, na terenie którego produkt został utworzony)”.

Jak wynika z powyższych zapisów kryterium nie może być wątpliwości, że produkt jest tworzony na terenie Polski Wschodniej, a wykorzystanie w związku z tym środka trwałego poza tym terenem może być jedynie odpowiedzią na popyt na produkt sieciowy.

Ponadto wykorzystanie to powinno wpisywać się w ogólną i spójną koncepcję projektu i pomysłu na produkt.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że takie wykorzystanie mobilnych środków trwałych poza terenem Polski Wschodniej, które będzie służyło obejściu przyjętych kryteriów udzielania wsparcia w poddziałaniu 1.3.2 PO PW, np. związane z przeniesieniem produkcji czy świadczenia usług do istniejącego oddziału/filii firmy poza terenem Polski Wschodniej może być podstawą do odrzucenia wniosku o dofinansowanie lub późniejszego rozwiązania umowy i konieczności zwrotu dofinansowania.