FAQ

Wpis
Opublikowano 15.05.2017

Pytanie

"Punkt 6, 7 i 8 w Rozdziale 15 ww. Wytycznych precyzuje co należy rozumieć przez rozpoczęcie projektu.

W punkcie 6 wskazano, że:

„Przez rozpoczęcie prac w ramach realizowanego projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.”"

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy przedstawiony niżej zakres zrealizowanych robót budowlanych będzie przez Państwa uznany za rozpoczęcie projektu i tym samym skutkować niekwalifikowalnością wydatków. Jak wskazaliśmy poniżej, projekt nie zostanie zrealizowany bez dofinansowania, nie zostały też zawarte żadne umowy z wykonawcami. Tzn. czy powyższy fragment wytycznych należy rozumieć, że każde rozpoczęcie robót budowlanych będzie uznane za rozpoczęcie projektu czy tylko takie które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna?

Odpowiedź

Przytoczone zapisy należy rozumieć w ten sposób, że każde rozpoczęcie robót budowalnych będzie oznaczało rozpoczęcie realizacji projektu.

Zwracamy uwagę, że zacytowany fragment Wytycznych „inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna” należy czytać razem.

Każde rozpoczęcie robót budowlanych automatycznie powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna w myśl wytycznych, mimo że w praktyce można je zawiesić lub przerwać na każdym etapie prowadzonych prac.