FAQ

Wpis
Opublikowano 17.05.2017

Pytanie

Zgodnie z zapisami konkursu dofinansowanie otrzymają proj. str 7 pkt 3. ust.1 „realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium” . Czy zatem podmiot leader lub inny z konsorcjantów, który dotychczas miał siedzibę poza ww obszarem może współubiegać się o dofinansowanie o ile zarejestruje filię lub oddział na ww obszarze? Oczywiście realizacja usługi będzie na ww obszarze.

Odpowiedź

Według zapisów Regulaminu konkursu o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (Lider konsorcjum – wnioskodawca oraz co najmniej 2 członków konsorcjum), gdzie każdy z nich jest MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów (kryterium formalne – projekt nr 1 „Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej”) miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).

Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej.

W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwłaszcza w zakresie kwalifikowalności wydatków związanych z zakupem mobilnych środków trwałych, istotna będzie lokalizacja siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum).