FAQ

Wpis
Opublikowano 17.05.2017

Pytanie

"O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru".

Czy są przepisy zabraniające, by podmioty te były powiązane np. kapitałowo czy też osobowo?

Odpowiedź

Zgodnie z częścią opisu kryterium formalnego – wnioskodawca nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania”

„Co najmniej 1 MŚP z 3 ponoszących najwyższe wydatki w ramach projektu to podmiot, który nie jest powiązany z pozostałą dwójką w myśl art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014 obejmującego przedsiębiorstwa rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.”

Powyższe oznacza, że w przypadku konsorcjum składającego się z 3  przedsiębiorców jeden z nich nie może być powiązany z pozostała dwójką.

Natomiast przy większych konsorcjach ograniczenie w zakresie powiązań należy uwzględnić w odniesieniu do tych 3 przedsiębiorców, którzy ponoszą najwyższe wydatki w projekcie.